خانواده و جنسیت
1. مطالعه مقایسه‏ ای شاخص‏های توسعه جنسیتی در شهرهای لرستان 1385

اسداله نقدی؛ علی کرد علیوند

دوره 24، شماره 1 ، تابستان 1392، ، صفحه 137-152

چکیده
  مشارکت و نقش زنان در زمینه‏های گوناگون، یکی از شاخص‏های توسعه در هر کشوری است. آمارهای موجود گویای آن است که امروز زنان ایران در جایگاه و منزلتی دوگانه قرار دارند. از نظر شاخص‏های بهداشتی - آموزشی زنان ایران در موقعیتی به مراتب بهتر از اکثر کشورهای منطقه قرار دارند، اما از نظر حضور در بازار کار و سهم درآمدی، در میان کشورهای ...  بیشتر