مسائل اجتماعی ایران
1. پیامدهای تورم در زندگی روزمرۀ جوانان طبقۀ پایین

حسین افراسیابی؛ مریم بهارلوئی

دوره 31، شماره 4 ، زمستان 1399، ، صفحه 23-44

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2020.118863.1771

چکیده
  تورم پدیده‌ای ساختاری و اقتصادی است که پیامدهای مهمی در سطح کنش و ساختار دارد. این پدیده بر جنبه‌های مختلف ذهنی و ارتباطی در زندگی روزمرۀ کنشگران تأثیر می‌گذارد؛ ازاین‌رو، کنشگران اجتماعی تجربه و سازوکارهای رویارویی معینی با آن دارند. هدف این مطالعۀ کیفی، دست‌یابی به معنا و تفسیر جوانان طبقۀ پایین از زندگی روزمره در شرایط تورم ...  بیشتر

2. سازگاری پرنوسان در تعاملات اجتماعی بیماران سرطانی؛ مطالعۀ کیفی در شهر اهواز

حسین افراسیابی؛ کسری برزیده؛ سیدرضا جوادیان

دوره 31، شماره 1 ، بهار 1399، ، صفحه 1-16

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2019.114210.1569

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، کشف معنا و تفسیر بیماران مبتلا به سرطان شهر اهواز از تعاملات روزمره است. پژوهش در رویکرد کیفی و با روش بنیانی انجام‌ شده است. به این منظور با ۱۷ نفر از بیماران مبتلا به سرطان که همه یا بخش عمده‌ای از درمان خود را در شهر اهواز گذرانده بودند‍‍‍‍‍ و مراقبان آنها، مصاحبه‌‎های نیمه‌ساختاریافته و عمیق انجام شد. ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
3. زمینه‌‏های اجتماعی حسادت در تعاملات روزمره؛ مطالعه کیفی دانشجویان دانشگاه یزد

حسین افراسیابی؛ محسن سعیدی مدنی؛ کاوه شکوهی فر

دوره 27، شماره 4 ، زمستان 1395، ، صفحه 133-152

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21158

چکیده
  حسادت به عنوان یکی از هیجانات انسانی، دارای پیامدهای مهمی در زندگی اجتماعی است. هدف این پژوهش بررسی زمینه‏های اجتماعی حسادت در تعاملات روزمره است. این تحقیق در رویکرد تفسیری- برساختی و با روش کیفی انجام ‌شده و از روش نظریه داده بنیاد برای اجرای پژوهش و تحلیل داده‏ها استفاده‌ شده است. نمونه‌گیری در دسترس برای گزینش افراد مورد مصاحبه ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
4. مطالعه تعیین‌کننده‌های سازمانی و فراسازمانی رضایت شغلی کارکنان یک شرکت خدماتی

حسین افراسیابی

دوره 27، شماره 2 ، تابستان 1395، ، صفحه 127-140

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2016.20495

چکیده
   رضایت شغلی یکی از اساسی‌ترین سازه‌های مورد توجه در مطالعات سازمانی معاصر به شمار می‌رود. تحقیق حاضر با هدف بررسی رضایت شغلی و مهم‌ترین عوامل مرتبط با آن در میان کارکنان یک شرکت خدماتی در شهر شیراز انجام شده است. در این مطالعه با رویکرد کمی و روش پیمایشی و با تأکید بر نظریات مبادله و گروه مرجع یازده فرضیه ارائه شد. برای گردآوری ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
5. مطالعه بازاندیشی اجتماعی در میان جوانان شهر یزد

حسین افراسیابی؛ یاسین خرم پور

دوره 26، شماره 3 ، بهار 1394، ، صفحه 23-38

چکیده
             بازاندیشی در مورد خویشتن و عرصه‌های مختلف زندگی و گزینش از بین بدیل‌های مختلف، از فرصت‌هایی است که جوامع جدید در اختیار قرار داده است. این مقاله به بررسی بازاندیشی و عوامل مرتبط در میان جوانان شهر یزد پرداخته است. این پژوهش با روش پیمایش و استفاده از پرسشنامه، 384 نفر از جوانان شهر یزد را به روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

خانواده و جنسیت
6. جهت‌گیری‌های عاطفی افرادِ دو نسل نسبت به والدین و تعیین کننده‌های آن در شهر سبزوار

حسین قدرتی؛ حسین افراسیابی؛ احمد محمدپور؛ علی یار احمدی

دوره 24، شماره 3 ، تابستان 1392، ، صفحه 97-114

چکیده
  مقاله‌ حاضر به بررسی جهت‌گیری عاطفی افراد دو نسل 18-35 سال و 36-55 سال، نسبت به والدین آنها، در شهر سبزوار می‌پردازد. پرسش‌های اصلی این پژوهش، این است که آیا جهت‌گیری عاطفی نسبت به والدین در طول دو نسل تغییر یافته است و به طور کلی، چه عواملی تبیین کننده  این جهت‌گیری بوده‌اند؟ روش مورد استفاده، روش پیمایشی است و بدین منظور نمونه‌ای ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
7. مطالعه رضایت شغلی در ارتباط با مشارکت و بیگانگی در میان کارکنان شرکت برق منطقه‏ ای فارس

حسین افراسیابی؛ بهنام جمشیدی سلوکلو؛ حسین قدرتی

دوره 24، شماره 1 ، تابستان 1392، ، صفحه 177-190

چکیده
  رضایت شغلی، عوامل و پیامدهای آن از موضوع‌های  مورد توجه مطالعات سازمانی در روان‌شناسی اجتماعی و جامعه‌شناسی سازمان‌هاست. این مطالعه، با هدف بررسی ارتباط رضایت شغلی با دو متغیر مشارکت و بیگانگی انجام شده است. در این راستا، ابتدا مدل تحقیق و هشت فرضیه تدوین و به کمک آزمون‌های آماری بررسی شد. در مدل تحقیق براساس دیدگاه‌های نظری موجود ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
8. ترس از جرم در مناطق جرم خیز شهر شیراز

حبیب احمدی؛ حسین افراسیابی؛ مریم سروش؛ حسین افراسیابی

دوره 20، شماره 2 ، تابستان 1388، ، صفحه 65-80

چکیده
  چکیدهاین مقاله به بررس ی ترس از جرم و عوامل فردی و محله ای مرتبط با آن می پردازد . به این منظور یک مطالعه پیمایشی به کمکپرسشنامه ای که توسط ۳۰۰ نفر از ساکنین دو محله جرم خیز شهر شیراز (محله احمدی نو و ده پیاله ) صورت گرفت. نتایج حاکی ازآن است که از میان متغیرهای فردی، جنسیت رابطه معناداری با ترس از جرم داشته و مردان ترس از جرم را بیش از زنان ...  بیشتر