مسائل اجتماعی ایران
1. بررسی تطبیقی هویت قومی در ایران و لبنان

آرمین امیر؛ زهرا ایروانی؛ ابراهیم حاجیانی

دوره 26، شماره 2 ، بهار 1394، ، صفحه 1-15

چکیده
            هویت قومی سطحی از هویت جمعی است که می‌تواند گروهی از افراد را که با یکدیگر اشتراکات جغرافیایی، زبانی، تاریخی، نژادی و مذهبی دارند ، را با هم همبسته و منسجم کند. مقاله حاضر با هدف بررسی تطبیقی هویت قومی در ایران و لبنان در میان دانشجویان دانشگاه‌های تهران و دانشگاه آمریکایی بیروت انجام شد. متغیر وابسته که به ...  بیشتر