فرهنگ
1. تحلیلی جامعه‌شناختی بر خرافه‌گرایی دینی در عصر مرشد شاهان صفوی

مهدی ستوده فر؛ ناصر جدیدی؛ آذر قلی زاده

دوره 29، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 139-156

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2018.106045.1177

چکیده
  صفویان پس از دورۀ فترت در ایران دولتی متمرکز تشکیل دادند و با تقویت هویت ملی ایرانیان و استفاده از عنصر هویت‌بخش دین، تحولاتی اساسی در ساختار حکومت و جامعه ایجاد کردند. رسمی‌کردن مذهب تشیع امامیه، مهم‌ترین اقدام حکومت صفویه در شروع کار بود که موجب تحول اساسی در ارزش‌ها و هنجارهای جامعۀ ایران شد. درنتیجه، بسیاری از ارزش‌ها جنبۀ ...  بیشتر

خانواده و جنسیت
2. مطالعه کیفی تجارب مردان و زنان طلاق گرفته از عوامل فرهنگی زمینه‌ساز طلاق

زهرا مسعودی نیا؛ امیرحسین بانکی پورفرد؛ آذر قلی زاده

دوره 26، شماره 1 ، بهار 1394، ، صفحه 39-64

چکیده
    فرهنگ یک ملت، شکل‌دهنده پیکره آن ملت و تعیین و تنظیم‌کننده ارزش‌ها، باورها، هنجارها و رفتارهای مردمان آن است. در رابطه با طلاق و عوامل پدید‌آورنده آن نیز، عوامل فرهنگی به شکل مستقل یا زمینه‌ساز سایر عوامل مسبب طلاق، در افزایش یا کاهش میزان آن بسیار حائز اهمیت است. در این راستا، بررسی کیفی"تجارب مردان و زنان طلاق گرفته، از عوامل ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
3. رابطه بین عوامل فردی،خانوادگی، اجتماعی واقتصادی با میزان رضایت اززندگی سالمندان اصفهان

آذر قلی زاده؛ عزت شیرانی

دوره 21، شماره 1 ، بهار 1389، ، صفحه 69-82

چکیده
          هدف از انجام این تحقیق بررسی ارتباط عوامل فردی،خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی با میزان رضایتمندی سالمندان از زندگی بود . روش اعمال شده در پژوهش ، توصیفی ازنوع همبستگی وجامعه آماری مورد مطالعه کلیه سالمندان 65 سال به بالای ساکن در مناطق یازده گانه شهر    اصفهان در سال  86 13 بالغ بر 84912  نفربودکه از این ...  بیشتر