مسائل اجتماعی ایران
1. بررسی رابطة بین فرایند جامعه‌پذیری دانشگاهی با پایبندی به اخلاق پژوهش (مورد مطالعه: دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز)

محمد عباس زاده؛ حسین بنی فاطمه؛ محمدباقر علیزاده اقدم؛ علی بوداقی

دوره 29، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 63-86

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2018.75225.0

چکیده
  در عصر حاضر با گذار از دانشگاه‌های نسل اول (آموزش محور) به دانشگاه‌های نسل دوم (پژوهش محور) و نسل سوم (دانشگاه کارآفرین) که بر مفاهیمی مانند آموزش، پژوهش و مشارکت در توسعة اقتصادی از راه ارتباط با صنعت و تجاری‌سازی پژوهش‌های دانشگاهی تأکید دارند، پایبندی به اخلاق پژوهش و ارتقای آن در نظام دانشگاهی اهمیتی دو چندان یافته است. مفهوم ...  بیشتر

2. سلامت و عوامل اجتماعی تعیین‌کننده آن: مطالعه‌ای بر روی نابرابری‏های سطوح سلامت بین شهروندان تبریزی

بهمن عبدی؛ حسین بنی فاطمه؛ جعفر شهام‌فر؛ محمدباقر علیزاده اقدم؛ حسین بنی فاطمه

دوره 25، شماره 4 ، پاییز 1393، ، صفحه 73-89

چکیده
            سلامت افراد در جامعه تحت تأثیر متغیرهای محیطی، اقتصادی و اجتماعی قرار می‌گیرد. بر این مبنا، توجه به آگاهی‌های بهداشتی افراد، سواد سلامتی، حمایت‌های اجتماعی و سبک زندگی در کنار مؤلفه‌هایی، مانند: سواد، وضعیت اقتصادی، نوع اشتغال، شرایط محیطی زندگی و بسیاری مؤلفه‌های اقتصادی – اجتماعی دیگر در تبیین وضعیت سلامتی افراد جامعه ...  بیشتر