مسائل اجتماعی ایران
1. تحلیل نقش میانجی‌گری قشربندی آموزش عالی در بازتولید نابرابری‌‎های اجتماعی در بازار کار

زهره رفیعی بلداجی؛ وحید قاسمی؛ مقصود فراستخواه؛ سیدعلی هاشمیان فر

دوره 31، شماره 4 ، زمستان 1399، ، صفحه 1-22

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2020.120755.1849

چکیده
  با گسترش‌یافتن و عمومی‌شدن نظام آموزش عالی انتظار می‌‌رفت شرایط اجتماعی دگرگون و فرصت برابر تحرک اجتماعی برای همگان میسر شود. این پژوهش با تبیین نظری و آزمون فرضیه‌های مختلف دربارۀ تأثیر پس‌‌زمینۀ اجتماعی بر پذیرش در دانشگاه و سپس بر موقعیت شغلی افراد، درصدد بررسی نقش میانجی‎‌گری قشربندی آموزش عالی در بازتولید نابرابری‌‌های ...  بیشتر

خانواده و جنسیت
2. سنخ‌شناسی طلاق و پیامدهای اجتماعی آن (مطالعه موردی: زنان مطلقۀ تحت پوشش کمیتۀ امداد امام خمینی (ره) استان چهارمحال و بختیاری)

منصور حقیقتیان؛ سید علی هاشمیان فر؛ عزیزاله آقابابایی

دوره 29، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 65-92

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.100178.1007

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی انواع طلاق و پیامدهای اجتماعی آن انجام‌ شده است و در آن از نظریۀ کنش عقلانی وبر و کنش منطقی پارتو و همچنین نظریۀ اقتصادی گری بکر مبنی بر گونه‌‌های طلاق عقلانی (جاه‌طلبانه، فاعلانه، توافقی، منفعلانه) و طلاق غیرعقلانی (اجباری و شتاب‌زده) با متغیرهای سرمایۀ اجتماعی، کیفیت زندگی، امنیت اجتماعی و اخلاقی، فرصت‌های ...  بیشتر

فرهنگ
3. الگوهای مصرف سالمندان: یک مطالعه کیفی

منصور حقیقتیان؛ سیدعلی هاشمیان فر؛ زهیرمصطفی بلوردی

دوره 27، شماره 3 ، پاییز 1395، ، صفحه 41-54

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2016.20504

چکیده
  امروزه افراد با ورود به دوره سالمندی تغییرات بسیاری در زندگی شان احساس می‌کنند. یکی از این بسترهای تحولی ناظر بر ساختار مصرف و سبک زندگی آنان است؛ این نوشتار با رویکردی پدیدارشناختی به دنبال درک تجارب زیسته سالمندان از این مقوله است. بر این مبنا، ابتدا با طرح ملاحظات نظری، با روش نمونه‌گیری مبتنی بر هدف و در نظر داشتن اشباع اطلاعاتی، ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
4. تأثیر روابط اجتماعی بر بروز رفتارهای پرخطر نوجوانان شهر بجنورد

مریم رحمانی؛ وحید قاسمی؛ علی هاشمیان فر

دوره 27، شماره 1 ، بهار 1395، ، صفحه 1-26

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2016.20478

چکیده
  پژوهش حاضر با سنجش رابطه اجتماعی از دو بعد ساختی و کارکردی در پی بررسی تأثیر رابطه اجتماعی بر بروز رفتارهای پرخطر در بین نوجوانان 19-15 ساله شهر بجنورد است. بعد ساختی رابطه اجتماعی با شبکه اجتماعی در چهار خرده مقیاس (خویشاوندان بلافصل، خویشاوندان گسترده، همسایگان و دوستان) و بعد کارکردی با حمایت اجتماعی و عزت نفس سنجیده شده است. رفتارهای ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
5. نگرش سیاسی – اجتماعی نوگرای دانشجویان و تأثیر خانواده و دانشگاه بر آن

علی هاشمیان فر؛ حمید دهقانی؛ مقصود فراستخواه

دوره 26، شماره 3 ، بهار 1394، ، صفحه 39-56

چکیده
           انسان به سمتی که می‌نگرد، حرکت می‌کند. این نگرش انسان است که به زندگی او جهت می‌دهد و در سرتاسر زندگی او را هدایت می‌کند. پژوهش حاضر قصد دارد به بررسی نگرش سیاسی – اجتماعی نوگرای دانشجویان و عوامل مؤثر برآن همچون خانواده و دانشگاه بپردازد. چارچوب نظری پژوهش، تلفیقی از نگره‌های دانشمندانی همچون دیویی، هگل، ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
6. بررسی تأثیر جامعه پذیری سازمانی بر مسؤولیت اجتماعی کارکنان (مورد مطالعه شرکت نفت کرمانشاه)

منصور حقیقتیان؛ سیدعلی هاشمیان فر؛ گلمراد مرادی

دوره 24، شماره 3 ، تابستان 1392، ، صفحه 71-96

چکیده
  یکی از مسائلی که امروزه تحقیق و پژوهش بر روی آن ضروری به نظر می‏رسد، مسؤولیت‏پذیری اجتماعی کارکنان است. فضای بوروکراتیک و سلسله مراتبی بسیاری از سازمان‏ها باعث شده تا احساس تعهد و مسؤولیت‏پذیری کارکنان در قبال سازمان کمتر شود. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر جامعه‏پذیری سازمانی بر مسؤولیت اجتماعی کارکنان بر شرکت نفت کرمانشاه ...  بیشتر

فرهنگ
7. بررسی نمودهای عرفی شدن دین در سبک زندگی جوانان شهر اصفهان (با تأکید بر نظریه عرفی شدن)

سید علی هاشمیان فر؛ مولود هاشمی

دوره 24، شماره 1 ، تابستان 1392، ، صفحه 153-176

چکیده
  ظهورجامعة مصرفی به واسطة فزونی کالاهای مادی از یک سو و دموکراتیزه شدن مصرف و عمومیت یافتن آن از سوی دیگر، به انتخابی شدن زندگی روزمره می‌انجامد و همین امر نشان دهندة اهمیت روزافزون سبک زندگی در جامعة معاصر است. عامل مذهب نقش مهمی در گزینش سبک زندگی دارد. دین نه تنها مردم را نسبت به برخی از سبک‌های زندگی در قیاس با سبک‌های زندگی دیگر ...  بیشتر

فرهنگ
8. بررسی وضعیت بهداشت محیط مدارس ناحیه ۲ شهراراک و انطباق آن با استانداردهای ملی

محمد گنجی؛ علی هاشمیان فر

دوره 20، شماره 4 ، زمستان 1388، ، صفحه 103-134

چکیده
   چکیدههدف اصلی پژوهش حاضر،شناسایی وضعیت بهداشت محیط مدارس ومیزان انطباق آن وضعیت با استاندارد های ملیمدارس بوده که ازجنبه های متعدد همانند :وضعیت ایمنی,وضعیت کارگاه هاوآزمایشگاه ها،وضعیت بوفه هاومحوطه ها،وضعیتسرویس های بهداشتی و ... به مقوله بهداشت محیط مدارس پرداخته است .روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی – مقطعی استکه ازطریق مشاهده ...  بیشتر

فرهنگ
9. تحلیلی بر فرهنگ شهروندی در شهر اصفهان

سید علی هاشمیان فر؛ محمد گنجی؛ محمد گنجی

دوره 20، شماره 1 ، بهار 1388، ، صفحه 25-44

چکیده
  چکیدهرفتار شهروندان و کیفیت مشارکت آنان در امور جامعه به عنوان یکی از الزامات اساسی سرمایه اجتماعی در هر جامعهو از شاخص های.توسعه یافتگی جوامع محسوب می شود. فرهنگ شهروندی و عناصر کلیدی آن همواره در طول تاریخ پرفراز و نشیباین مفهوم از طرف متفکران و صاحب نظران علاقمند به مسائل اجتماعی که تمدن و پیشرفت جوامع بشری را در استقرارآن فرهنگ ...  بیشتر