مسائل اجتماعی ایران
1. بررسی وضعیت مؤلفه ‏های سرمایه اجتماعی شهری در شهرهای مرکزی استان آذربایجان‌شرقی

رضا استادرحیمی؛ نادر زالی

دوره 24، شماره 1 ، تابستان 1392، ، صفحه 209-230

چکیده
  سرمایه اجتماعی مفهومی چند بعدی، شامل: شبکه‌ها، اعتماد و هنجار است که  بر کیفیت روابط اجتماعی و ساختار این روابط تأکید دارد. این مقاله سرمایه اجتماعی در شهرهای مرکزی شهرستان‌های استان آذربایجان شرقی را می‏سنجد. پژوهش حاضر از نوع پیمایشی است که به دنبال ارائه تصویری از میزان سرمایه اجتماعی در میان افراد 15 سال به بالای 19 شهر مرکزی ...  بیشتر