فرهنگ
1. تحلیل رابطه بین مصرف رسانه‌ای و میزان اعتماد اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان

محمودرضا رهبرقاضی؛ رضا محمود اوغلی؛ زهرا صادقی نقدعلی؛ سیدجواد امام‌جمعه‌زاده

دوره 25، شماره 2 ، بهار 1393، ، صفحه 15-32

چکیده
    تحقیق حاضر به بررسی اعتماد اجتماعی و مصرف رسانه­ای به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر آن در میان دانشجویان دانشگاه اصفهان می‌پردازد. اعتماد اجتماعی یکی از مهم­ترین مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی و توسعه اجتماعی به شمار می‌رود. ویژگی‌های تاریخی و اجتماعی جامعه مورد بررسی و نیز وجود خرده فرهنگ‌های مختلف که از جمله نتایج آن خاص‌گرایی ...  بیشتر

فرهنگ
2. بررسی تاثیرات مصرف رسانه ای بر هویت اجتماعی دانشجویان دانشگاه اصفهان

حسین هرسیج؛ رضا محموداوغلی؛ امید عیسی نژاد؛ محمودرضا رهبرقاضی

دوره 23، شماره 3 ، پاییز 1391، ، صفحه 75-92

چکیده
            هدف از نگارش این مقاله، بررسی رابطه میان تاثیرات مصرف رسانه ای بر روی هویت اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان است. دانشجویان به لحاظ کاربرد ابزار رسانه‌ای در معرض تغییرات هویتی وسیعتری هستند که رفتار، کردار، طرز پوشش، مدگرایی و نوگرایی آنان، این تغیرات هویتی را نشان می دهد. درک بهتر تاثیر رسانه های ...  بیشتر