مسائل اجتماعی ایران
1. طراحی یک الگو از رابطة بین سرمایة اجتماعی و کیفیت زندگی آموزشی

عبدالمجید ارفعی مقدم

دوره 28، شماره 3 ، پاییز 1396، ، صفحه 177-194

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21440

چکیده
  هدف و روش پژوهش: هدفاینتحقیق، طراحی یک الگو از رابطة بین سرمایة اجتماعی و کیفیت زندگیآموزشیبین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه است. روش پژوهش، از نوع توصیفی و ییمایشی است. جامعة آماری این پژوهش، دانشجویان تحصیلات تکمیلی دو دانشگاه مشهد و حکیم سبزواری هستند. نمونه‌های آماری این پژوهش را 335 نفر تشکیل می‌دهند که در مقطع زمانی 95-1394 ...  بیشتر