رسانه
1. ساختار هنجار صداقت با دولت در مشهد مورد مطالعه: راستگویی در ارائه اطلاعات درآمدی

علی یوسفی؛ ندا رضوی زاده

دوره 27، شماره 1 ، بهار 1395، ، صفحه 129-142

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2016.20485

چکیده
  یکی از عرصه‌های مهم کنش که مسأله عمده آن، بی‌صداقتی و عدم توافق بر سر هنجار صداقت است، عرصه ارتباط شهروندان با دولت در ارائه اطلاعات درآمدی است. هدف نوشتار حاضر، برآورد میزان وفاق هنجاری صداقت با دولت در مشهد و شناسایی ساختار این توافق با دو مؤلفه موقعیت‌مندی و قطبیت است. نتایج پیمایش عاملی در نمونه‌ای تصادفی به تعداد 160 نفر از ساکنان ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
2. تغییرات سیاسی- اجتماعی دیدگاه‌ها و مواضع عالمان دین با تأکید بر دوره‌ تاریخی جنبش مشروطه (1285ش/1906م) و جنبش ملّی (1331ش/1952م)

علی یوسفی؛ محسن نوغانی؛ محسن نوغانی؛ محمد مظلوم خراسانی؛ محمد‌مسعود سعیدی

دوره 25، شماره 1 ، بهار 1393، ، صفحه 121-140

چکیده
      محمد مسعود سعیدی ، دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد *   محمد مظلوم خراسانی ، استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد   محسن نوغانی ، دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد   علی یوسفی ، دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد       دیدگاه‌ها و مواضع عالمان دین متناسب با شرایط متغیر اجتماعی- ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
3. فشار هنجار تعهد اجتماعی درایران

علی یوسفی؛ مارینا فرهودی زاده؛ مرضیه لشکری دربندی

دوره 23، شماره 2 ، بهار 1391، ، صفحه 179-192

چکیده
     تعهد اجتماعی حاکی ازهم ذات پنداری و وابستگی عاطفی فرد با جامعه است. این تعهد متضمن ترجیح نفع جمعی بر نفع فردی (تعهدپذیری) و قبول انتظارجامعه برای گذشتن از نفع فردی (فشارهنجاری) است. تحلیل ثانویه داده‌های پیمایش انسجام اجتماعی در ایران نشان می‌دهد که 64.6 درصد از ایرانیان تعهدپذیر اجتماعی‌اند و در دوراهی نفع جامعه- نفع خود، نفع ...  بیشتر