مسائل اجتماعی ایران
1. عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی باتأکیدبر هوش اجتماعی و سلامت اجتماعی (مطالعة موردی: شهر کرمانشاه)

بهزاد حکیمی نیا؛ زنده یاد نصرالله پورافکاری؛ داریوش غفاری

دوره 28، شماره 2 ، تابستان 1396، ، صفحه 163-178

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2018.74645.0

چکیده
  کیفیت زندگی یکی از مهم‌ترین حوزه‌های مطالعاتی در علوم اجتماعی است. این مهم به‌دلیل اهمیت روزافزون مطالعات کیفیت زندگی در سیاست‌های اجتماعی و نقش آن، ابزاری کارآمد برای مدیریت و برنامه‌ریزی رفاه است. پژوهش حاضر، رابطة هوش اجتماعی و سلامت اجتماعی با کیفیت زندگی در شهر کرمانشاه را بررسی می‌کند. هدف مطالعه حاضر، توسعه و سنجش شاخص‌های ...  بیشتر