مسائل اجتماعی ایران
1. بررسی رابطۀ بین میزان مصرف رسانه‌ای و میزان احساس عدالت بین دانشجویان دانشگاه مازندران

محمداسماعیل ریاحی؛ سمانه اسکندری؛ بهزاد حکیمی نیا

دوره 29، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 1-18

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.74996.0

چکیده
  احساس عدالت، از مهم‌ترین عامل‌های مؤثر بر ثبات اجتماعی، بهره‌وری اقتصادی و مشروع‌بودن سیاسی است. مطالعۀ حاضر قصد دارد رابطۀ بین میزان مصرف رسانه‌ای (روزنامۀ چاپی، تلویزیون داخلی - ماهواره‌ای‌ و اینترنت) با میزان احساس عدالت را بررسی‌ کند. این پژوهش با روش پیمایش انجام شده ‌است. جامعۀ آماری آن، شامل همۀ دانشجویان شاغل به تحصیل ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
2. عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی باتأکیدبر هوش اجتماعی و سلامت اجتماعی (مطالعة موردی: شهر کرمانشاه)

بهزاد حکیمی نیا؛ زنده یاد نصرالله پورافکاری؛ داریوش غفاری

دوره 28، شماره 2 ، تابستان 1396، ، صفحه 163-178

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2018.74645.0

چکیده
  کیفیت زندگی یکی از مهم‌ترین حوزه‌های مطالعاتی در علوم اجتماعی است. این مهم به‌دلیل اهمیت روزافزون مطالعات کیفیت زندگی در سیاست‌های اجتماعی و نقش آن، ابزاری کارآمد برای مدیریت و برنامه‌ریزی رفاه است. پژوهش حاضر، رابطة هوش اجتماعی و سلامت اجتماعی با کیفیت زندگی در شهر کرمانشاه را بررسی می‌کند. هدف مطالعه حاضر، توسعه و سنجش شاخص‌های ...  بیشتر

رسانه
3. بررسی رابطه بین میزان تماشای فیلم‌های تلویزیونی توسط والدین با خشونت خانگی آنها نسبت به فرزندان

حلیمه عنایت؛ بهزاد حکیمی نیا؛ محمود یعقوبی دوست

دوره 26، شماره 1 ، بهار 1394، ، صفحه 97-118

چکیده
      هدف از انجام این پژوهش، بررسی ارتباط بین میزان تماشای فیلم‌های تلویزیونی توسط والدین با خشونت خانگی آنها نسبت به فرزندان در شهر اهواز است . روش پژوهش، پیمایشی و جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل کلیه دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع دبیرستان و والدین آنها در شهر اهواز بوده که براساس فرمول کوکران و به شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
4. تأثیر پایگاه اجتماعی- اقتصادی بر اقتدارگرایی

نصراله پورافکاری؛ بهزاد حکیمی نیا؛ آرش حیدری؛ شهروز فروتن کیا

دوره 23، شماره 4 ، زمستان 1391، ، صفحه 67-84

چکیده
   هدف از پژوهش حاضر پاسخ به این پرسش کلیدی است که پایگاه اجتماعی-اقتصادی چگونه به اقتدارگرایی کشانده می‌شود؟ برای پاسخ به این سؤال کلی از تئوری‌های لیپست، آدورنو و کوهن بهره گرفته شد و سه فرضیه اصلی به همراه هفت فرضیه فرعی طراحی نموده و مدلی پیشنهاد شده است. روش این پژوهش میدانی بوده و از طریق survey انجام گرفته است و داده‌ها از 407 دانشجوی ...  بیشتر