فرهنگ
1. جنسیت و دینداری

فاطمه مدیری؛ تقی آزاد ارمکی

دوره 24، شماره 3 ، تابستان 1392، ، صفحه 1-14

چکیده
  در تبیین علل دینداری بیشتر زنان نسبت به مردان، کالت [1] با ترکیب تئوری ریسک گریزی و تئوری قدرت – کنترل، دینداری زنان را به اقتدار پدر سالارانه یا برابر طلبانه در خانواده ایشان مربوط می‏کند. از طرف دیگر علی‏رغم تحقیقات گوناگون که یافته دینداری بیشتر زنان نسبت به مردان را تأیید می‏کند،  لوونتال معتقد است که این یافته در همه ...  بیشتر