مسائل اجتماعی ایران
1. تأثیر عوامل سازمانی بر سطح اخلاق کار در میان کارکنان ادارات دولتی (مورد شهرستان خوانسار)

مهرانگیز محمدخانی؛ اسماعیل بلالی؛ اکرم محمدی

دوره 24، شماره 2 ، تابستان 1392، ، صفحه 143-164

چکیده
         اخلاق کار در ادارات دولتی کشور ضعف محسوسی دارد. بر این ضعف اخلاق کار، متغیرهای بی‌شماری دخیلند. برخی صاحبنظران با تأکید بر سطوح کلان، بر متغیرهای کلان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی انگشت می‏گذارند و برخی دیگر ضمن توجه بر سطوح میانی و خرد، متغیرهای میانی و خرد مؤثر بر اخلاق کار را برجسته می‏نمایند. این مطالعه از ...  بیشتر