مسائل اجتماعی ایران
1. تحلیل مشارکت اجتماعی دانشگاه‌ها در جامعه؛ با تأکید بر انتظارات جامعۀ محلی

علی اکبر دولتی؛ سید علی سیادت؛ علی اکبر امین بیدختی؛ محمد رضا نیستانی

دوره 32، شماره 1 ، بهار 1400، ، صفحه 59-82

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2020.121141.1858

چکیده
    تحلیل مشارکت اجتماعی دانشگاه، هدف اصلی پژوهش حاضر بود. برای این منظور از دیدگاه روش‌شناسی از راهبرد داده‌بنیاد استفاده شد. قلمرو مطالعه استان و دانشگاه سمنان است. نمونۀ آماری شامل دو گروه ذی‌نفعان داخلی دانشگاه (ازجمله کارکنان، معاونان و اعضای هیئت‌علمی دانشگاه) و ذی‌نفعان خارجی دانشگاه (ازجمله مدیران و کارشناسان سازمان‌های ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
2. تبیین مؤلفه‌های هویت اجتماعی دانشجویان براساس استفاده از برنامه‌های پیام‌رسان موبایلی (مورد مطالعه: دانشجویان کارشناسی دانشگاه اصفهان)

مصطفی باقریان فر؛ علی سیادت؛ یعقوب لهرابی

دوره 29، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 79-98

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2018.104932.1140

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تبیین مؤلفه‌های هویت اجتماعی دانشجویان براساس استفاده از برنامه‌‌های پیام‌‌رسان موبایلی است. روش پژوهش، توصیفی – همبستگی است و جامعۀ آماری آن را همۀ دانشجویان کارشناسی دانشگاه اصفهان در سال 96 – 1395 تشکیل می‌‌دهد. با استفاده از فرمول کوکران و نمونه‌‌گیری طبقه‌‌ای نسبی تصادفی 338 نفر برای نمونه انتخاب شدند. ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
3. بررسی رابطه چندگانه رفتار شهروندی سازمانی با رضایت از زندگی کارکنان دانشگاه اصفهان

ستاره موسوی؛ محمدرضا عابدی؛ علی سیادت؛ سمیرا مرادزاده

دوره 24، شماره 4 ، زمستان 1392، ، صفحه 103-118

چکیده
        سمیرا مرادزاده، دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه اصفهان *   علی سیادت، دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان   محمدرضا عابدی ، دانشیار گروه روان‏شناسی دانشگاه اصفهان   ستاره موسوی ، دانشجوی دکتری برنامه‏درسی دانشگاه اصفهان     چکیده   هدف اصلی این تحقیق، بررسی رابطه چندگانه رفتار ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
4. بررسی رابطه بین نفوذ اجتماعی مدیران گروه و تعهد سازمانی هیات علمی از دید اعضای هیات علمی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

وحیده صیادزاده؛ علی سیادت؛ عبدالرسول جمشیدیان

دوره 23، شماره 2 ، بهار 1391، ، صفحه 165-178

چکیده
     نظریه نفوذ اجتماعی از سوی تعدادی از متخصصان در رشته ارتباطات از پذیرش گسترده‌ای برخوردار شده است. یکی از دلایل جاذبه این نظریه، نگرش صریح آن به گسترش ارتباطات است. این پژوهش بر اساس چارچوب نظری یوکل(2002) انجام شده است. هدف از پژوهش حاضر"بررسی رابطه بین مؤلفه‌های نفوذ اجتماعی مدیران گروه و تعهد اعضای هیات علمی " از دید هیات علمی ...  بیشتر