خانواده و جنسیت
1. آموزش جامعه شناسی و تفکر انتقادی زنان

محمدعلی زکی

دوره 24، شماره 3 ، تابستان 1392، ، صفحه 34-56

چکیده
  تفکر انتقادی یکی از اولویت‏های آموزش و پرورش است. درس جامعه‏شناسی فرصت‏های فراوانی را برای رشد گرایش‏ها و مهارت‏های تفکر انتقادی فراهم می‏کند. یکی از چالش‏های اساسی در آموزش جامعه‏شناسی در ایران، توجه عملی ضعیف به تفکر انتقادی بوده است. یکی از انتظارات و بایسته‏های آموزش جامعه‏شناسی در ایران، افزایش تأکید بر تفکر ...  بیشتر