مسائل اجتماعی ایران
1. مطالعۀ کیفی برساخت هویت بدنی نوجوانان؛ دختران دبیرستانی شهرستان بروجرد1

سارا خزایی؛ محمد اسماعیل ریاحی

دوره 32، شماره 1 ، بهار 1400، ، صفحه 107-134

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2020.120923.1852

چکیده
  پژوهش حاضر به مطالعۀ کیفی برساخت هویت بدنی دختران نوجوان با تأثیرگرفتن از تصویر بدنی، تجربیات و رویدادهای بدنی آنها در شهر بروجرد می‌‌پردازد. داده‌‌های این مطالعه ازطریق مصاحبۀ نیمه‌‌ساخت‌‌یافته گردآوری و از روش نظریۀ مبنایی برای تحلیل آنها استفاده شده است. به کمک روش نمونه‌‌گیری نظری و هدفمند با 30 نفر از دختران دبیرستانی ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
2. بررسی رابطۀ بین میزان مصرف رسانه‌ای و میزان احساس عدالت بین دانشجویان دانشگاه مازندران

محمداسماعیل ریاحی؛ سمانه اسکندری؛ بهزاد حکیمی نیا

دوره 29، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 1-18

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.74996.0

چکیده
  احساس عدالت، از مهم‌ترین عامل‌های مؤثر بر ثبات اجتماعی، بهره‌وری اقتصادی و مشروع‌بودن سیاسی است. مطالعۀ حاضر قصد دارد رابطۀ بین میزان مصرف رسانه‌ای (روزنامۀ چاپی، تلویزیون داخلی - ماهواره‌ای‌ و اینترنت) با میزان احساس عدالت را بررسی‌ کند. این پژوهش با روش پیمایش انجام شده ‌است. جامعۀ آماری آن، شامل همۀ دانشجویان شاغل به تحصیل ...  بیشتر

خانواده و جنسیت
3. تبیین جامعه‌شناختی اثر نقش‌های جنسیتی بر افسردگی باتأکیدبر مفهوم خودخاموشی

محمداسماعیل ریاحی؛ زینب محمودآبادی

دوره 29، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 129-146

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2018.75238.0

چکیده
  اختلالات روانی ازجمله افسردگی، موضوع مطالعة رویکردهای مختلف نظیر روان­پزشکی، روان­شناسی، روانکاوی، همه‌گیرشناسی و نیز جامعه‌شناسی هستند. رویکردهای جامعه‏شناختی با اصل قراردادن عوامل بیرونی، اثرات ساختارهای اجتماعی و الگوهای تعاملات اجتماعی را بر اختلالات روانی مطالعه می­کنند. در مقالة حاضر، رویکردهای جامعه‌شناختی ...  بیشتر

رسانه
4. تلویزیون و هویت دینی (مطالعه­ موردی: دانشجویان دانشگاه مازندران )

مهرداد کاظمیان؛ معصومه اشتیاقی؛ توحید علیزاده؛ محمد اسماعیل ریاحی

دوره 25، شماره 2 ، بهار 1393، ، صفحه 33-48

چکیده
        محمداسماعیل ریاحی، دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران *   توحید علیزاده، کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه مازندران   معصومه اشتیاقی، کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه مازندران   مهرداد کاظمیان، کارشناسی ارشد پژوهشگری اجتماعی دانشگاه مازندران     چکیده   با اذعان به نقش رسانه­ها در شکل دهی و ...  بیشتر