فرهنگ
1. بررسی نقّادانۀ نظریه­ های جامعه‌شناسی عواطف جاناتان ترنر، تئودور کمپر و ادوارد لاولر

علی اصغر مقدس؛ شفیعه قدرتی

دوره 22، شماره 2 ، تابستان 1390، ، صفحه 143-166

چکیده
    یکی از حوزه‌های نوظهور جامعه‌شناسی که در سه دهۀ اخیر، از پیشینۀ پرباری برخوردار شده است، عواطف است. در دید اجتماعی، عاطفه فرایندی است که در آن کنشگران، موقعیت‌های واقعی یا تخیلی اجتماعی را ارزیابی نموده و به آنها واکنش نشان می‌دهند. در این حوزه، عاطفه به عنوان منبع سوگیری و در مقابل خرد، تلقی نمی‌شود؛ بلکه نیرویی است که جریان ...  بیشتر

رسانه
2. رابطه بین تصور از بدن و فرآیند جهانی شدن

بیژن خواجه نوری؛ علی اصغر مقدس

دوره 20، شماره 1 ، بهار 1388، ، صفحه 1-24

چکیده
  چکیدههدف این مطا لعه بررسی رابطه جهانی شدن و تصور بدن بوده است . مطالعه شامل ۲۲۰۰ زن در شهرهای تهران، شیراز و استهباناست. در ابتدا مطالعات انجام شده را بررسی کرده و سپس با استفاده از نظریه ای ترکیبی که عمدتاً مبتنی بر آراء گیدنز و سپسرابرتسون و همچنین پژوهش های پیشین بوده است، ۹ فرضیه به آزمون گذاشته شدند.برای جمع آوری اطلاعات روش پیمایشی ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
3. بررسی عوامل داخلی موثر بر هویت قومی و هویت ملی

علی اصغر مقدس؛ عبدالعلی لهسایی زاده؛ سید مجتبی تقوی نسب

دوره 20، شماره 1 ، بهار 1388، ، صفحه 45-70

چکیده
  چکیدهاین پژوهش با عنوان بررسی عوامل داخلی موثر بر هویت قومی و هویت ملی در میان اعراب شهرستان اهواز با استفاده از رویکردکمی و روش پیمایشی صورت گرفته است. نمونه پژوهش ۳۸۴ نفر از اعراب زن و مرد بین سن ۱۸ تا ۶۵ سال بودند. برای دقت عملبیشتر، یک پرسشنامه پیش آزمون بین ۵۲ نفر از اهالی عرب شهرستان اهواز اجرا گردید و در نهایت پرسشنامه نهایی در ...  بیشتر