خانواده و جنسیت
1. تأثیر نگرش و تقسیم کار جنسیتی روی فاصلۀ تولد اول تا دوم در شهر تهران

حجیه بی بی رازقی نصرآباد؛ میمنت حسینی چاوشی؛ محمد جلال عباسی شوازی

دوره 32، شماره 2 ، تابستان 1400، ، صفحه 1-28

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2020.121730.1875

چکیده
  در پژوهش‌های اخیر که در بسیاری از کشورها برای تبیین باروری پایین انجام شده است، در چارچوب نظریۀ برابری جنسیتی، تقسیم کار و نگرش‌های جنسیتی، به‌منزلۀ تعیین‌کنندۀ اساسی و مهم مطرح شده‌اند. در این مطالعه، تأثیر تقسیم کار و نگرش‌های جنسیتی بر فاصلۀ تولد اول تا دوم آزمون می‌‌شود؛ بدین منظور از بخشی از داده‌های طرح تحولات باروری در ...  بیشتر