خانواده و جنسیت
1. مطالعۀ تحولات نقشی و شادزیستی زنان روستایی

موسی عنبری؛ سمیه حقی

دوره 32، شماره 1 ، بهار 1400، ، صفحه 23-58

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2020.121595.1873

چکیده
    شادی و شادزیستی از معیارهای مهم توسعۀ اجتماعی و فرهنگی یک کشور و نشان‌دهندۀ سلامت جسمی و روحی اعضای جامعه به‌ویژه زنان است. بخشی از شادی زنان در پرتو ایفای نقش‌‌های متعدد آنها در عرصۀ زندگی خانوادگی و اجتماعی تجلی می‌‌یابد. پژوهش حاضر تحولات نقش‌‌های خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی زنان روستای دهستان جوشق را مطالعه ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
2. بررسی اثرات رقابت‌های درون‌گروهی بر توسعة محلی (مورد مطالعه: شهر زرنق در استان آذربایجان شرقی)

موسی عنبری؛ مهدی ولی نسب

دوره 29، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 1-18

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2018.100076.0

چکیده
  در ادبیات جامعه‌شناسی توسعه دربارة نقش مؤلفه‌های تعاون، همکاری، مشارکت و ... در توسعه به‌طور عام و توسعة محلی به‌طور خاص قلم‌فرسایی شده است؛ اما دربارة جایگاه رقابت و کشمکش­های فردی و گروهی به‌عنوان عناصری تعیین‌کننده در مناسبات اجتماعات محلی کوتاهی شده است. هدف این پژوهش در درجة اول، بررسی ارتباط میزان رقابت­گرایی مردمی ...  بیشتر

خانواده و جنسیت
3. بررسی عوامل فردی و اجتماعی مؤثر بر نشاط اجتماعی زنان مورد مطالعه: زنان مناطق شهری و روستایی شهرستان دلیجان

سمیه حقی؛ موسی عنبری

دوره 25، شماره 1 ، بهار 1393، ، صفحه 1-26

چکیده
    نشاط یکی از ضروری­ترین خواسته­های فطری و نیازهای روانی انسان­ به شمار می­رود که نقش عمده­ای در تعالی روانی و اجتماعی افراد جامعه ایفا می­نماید. پژوهش حاضر با هدف شناخت وضعیت نشاط اجتماعی زنان شهری و روستایی دلیجان به بررسی مهمترین عوامل فردی و اجتماعی مؤثر بر آن پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش متشکل از زنان (49-15 ساله) ...  بیشتر