مسائل اجتماعی ایران
1. مطالعه کیفی تأثیرات بازارچه های مرزی بر تداوم پدیده قاچاق

امید قادرزاده؛ احمد محمدپور؛ امید قادری

دوره 24، شماره 3 ، تابستان 1392، ، صفحه 175-194

چکیده
  نوشتار حاضر بر اساس روش­شناسی کیفی و با روش مردم­نگاری، به بررسی درک و تفسیر مردم منطقه­ مرزی مریوان از تأثیرات بازارچه­های مرزی بر پدیده­ قاچاق انجام گرفته است. چارچوب مفهومی تحقیق به مثابه لنزی نظری، ترکیبی از رویکردهای انتقادی، کارکردی، و سازه­گرایی است. یافته­های تحقیق با تکنیک­های مصاحبه‏ عمیق، مشاهده مشارکتی ...  بیشتر