خانواده و جنسیت
1. همسان همسری ارزشی و رضایت زناشویی (مطالعه موردی نورآباد)

عفت جهانگیری؛ وکیل احمدی؛ جلیل کریمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1400

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2021.128404.2093

چکیده
  هدف این مقاله، بررسی میزان رضایت زناشویی بر حسب میزان توافق در نظام ارزشی زوجین در شهر نورآباد در استان لرستان بوده است. حجم نمونه 200 زوج بوده که به شیوه خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شده‌اند. برای گردآوری داده‌ها از دو پرسشنامه مقیاس ارزشی زوجین «شوارتز» و رضایت زناشویی «اینریچ» استفاده شده است. نتایج نشان داد که میانگین ...  بیشتر

خانواده و جنسیت
2. تغییر نگرش نسبت به نابرابری جنسیتی در طی فرآیند گذار جمعیتی

وکیل احمدی

دوره 24، شماره 3 ، تابستان 1392، ، صفحه 15-34

چکیده
  در بیشتر جوامع انسانی، جنسیت، که در بردارنده ویژگی‏های فرهنگی و اجتماعی جنس است، پایه توزیع نابرابر امکانات، موقعیت‏ها، فرصت‏ها و پاداش‏ها قرار می‏گیرد. مسأله مورد بررسی در اینجا نقش گذار جمعیتی در نگرش نسبت به نابرابری جنسیتی است. از تئوری گذار جمعیتی اول و دوم و همچنین، نظریات چافتز، بوردیو و دایسون به عنوان چارچوب نظری ...  بیشتر