خانواده و جنسیت
1. مطالعه گروه‌های مرجع زنان جوان شهر ایلام

ابوالفضل ذوالفقاری؛ گلی صوفی زاد

دوره 24، شماره 3 ، تابستان 1392، ، صفحه 57-70

چکیده
  در این پژوهش به دنبال مطالعه گروه­های مرجع زنان جوان شهر ایلام، به مطالعه موردی زنان جوان 16 -29 ساله ساکن در این شهر پرداخته شده است. مسأله اصلی این پژوهش، شناخت گروه­های مرجع و عوامل مؤثر در گزینش آنها توسط زنان است. برای پرداختن به این مساله،تئوری گروه مرجع مرتن استفاده شده است. مطالعه میدانی زنان جوان شهر ایلام با رویکرد روش شناسانه ...  بیشتر