مسائل اجتماعی ایران
1. رابطه تغییر سازمانی بر اساس عوامل مدیریتی با عملکرد سازمانی

حسن قلاوندی

دوره 27، شماره 2 ، تابستان 1395، ، صفحه 141-156

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2016.20496

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف مطالعه تغییر سازمانی بر اساس عوامل مدیریتی و رابطه آن با عملکرد سازمانی انجام شده است. با استفاده از روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی، 120 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه ارومیه، صنعتی ارومیه و پیام نور ارومیه به صورت طبقه‌ای تصادفی به طور تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌های پژوهش از دو پرسشنامه تغییر سازمانی ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
2. رابطه مسؤولیت‌پذیری اجتماعی و کار تیمی کارکنان دانشگاه ارومیه

وحید سلطانزاده؛ افشار کبیری؛ افشار کبیری؛ حسن قلاوندی

دوره 25، شماره 1 ، بهار 1393، ، صفحه 111-120

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه مسئولیت پذیری اجتماعی با کار تیمی کارکنان دانشگاه ارومیه انجام شده است. با استفاده از روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی، 204 نفر از کارکنان با توجه به دانشکده محل خدمت به صورت طبقه ای متناسب با حجم هر یک از دانشکده ها به طور تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری داده های پژوهش از دو پرسشنامه استاندارد ابعاد مسئولیت ...  بیشتر