1. نقش اهمال‌کاری شغلی در عدالت سازمانی ادراک‌شده مطالعة موردی کارکنان دانشگاه پیام‌نور همدان

عباس خاکپور؛ میترا قلی‌پور

دوره 28، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 113-122

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21706

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور توصیف، پیش‌بینی و تبیین اهمال‌کاری شغلی ازطریق متغیرهای عدالت سازمانی انجام شده است. روش پژوهشازلحاظ هدف، کاربردی و ازلحاظ شیوة گردآوری و تحلیل داده‌ها، جزء پژوهش­های توصیفی(غیرآزمایشی) است. طرح پژوهش از نوع طرح‌های همبستگی چندمتغیره است. جامعه آماری پژوهش، کلیة کارکنان دانشگاه پیام‌نور همدان در سال تحصیلی ...  بیشتر