مسائل اجتماعی ایران
1. بررسی رابطۀ بین عوامل جامعه‌شناختی و رفتار زیست‌محیطی شهروندان شهر شیراز

فرناز دسترس؛ بیژن خواجه نوری

دوره 30، شماره 4 ، زمستان 1398، ، صفحه 35-58

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2019.114197.1567

چکیده
  هدف این مطالعه، بررسی رابطۀ بین عوامل جامعه‌شناختی و رفتار زیست‌محیطی شهروندان شهر شیراز است و در آن از الگوی رفتار زیست‌محیطی کالموس و اجی‌من (2002) به‌منزلۀ چارچوب نظری استفاده شده ‌است. روش پژوهش، پیمایش و جمعیت آماری شامل همۀ افراد بالای 15 سال در 11 منطقۀ شهر شیراز است که براساس فرمول کوکران حجم کل نمونه 384 نفر محاسبه شده ‌است. ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
2. بررسی رابطه هویت اجتماعی و سبک فرزندپروری مادران شهر ایلام

بیژن خواجه نوری؛ مهری مرادخانی؛ الهام شیردل؛ شهناز براتی

دوره 27، شماره 3 ، پاییز 1395، ، صفحه 1-14

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2016.20989

چکیده
  خانواده نخستین هسته جامعه و از عوامل اصلی انتقال فرهنگ، اندیشه، اخلاق، سنت و عواطف از نسلی به نسل دیگر است و ثمره این نهاد فرزند است. برای به ثمر رسیدن فرزندان هر یک از پدر و مادر وظایفی را بر عهده دارند، در این میان بیشترین سهم در تربیت و تأثیرپذیری بر فرزندان را مادران بر عهده دارند؛ مادر از ابتدایی‌ترین مراحل پیدایش به عنوان مربی ...  بیشتر

3. بررسی رابطه دینداری و امیدواری اجتماعی در دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه شهر شیراز

مریم مومنی؛ بیژن خواجه نوری؛ آزاده هوشیار

دوره 26، شماره 3 ، بهار 1394، ، صفحه 195-208

چکیده
           امید به عنوان نیروی محرکه انسان و یکی از عوامل مهم در بهزیستی مادی و معنوی به شمار می‌رود. ادیان الهی همواره متدینین را در سخت‌ترین شرایط به امید، رجا و توکل دعوت می‌کنند. امیدواری در سن نوجوانی که مرحله شکل‌گیری بنیانی‌ترین نظرها و مهم‌ترین انتخاب‌هاست به مراتب بیش از مراحل دیگر عمر اهمیت دارد. این تحقیق به ...  بیشتر

فرهنگ
4. مطالعه رابطه‌ جهانی شدن فرهنگی و هویت اجتماعی (مطالعه موردی: زنان شهر کرمانشاه)

بیژن خواجه نوری؛ لیلا پرنیان

دوره 26، شماره 1 ، بهار 1394، ، صفحه 65-84

چکیده
    مقاله‌ حاضر به مطالعه‌ ارتباط جهانی شدن فرهنگی و هویت اجتماعی زنان شهر کرمانشاه پرداخته است . به منظور مطالعه‌ این موضوع از روش کمّی و پیمایشی استفاده و اطلاعات لازم با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع‌آوری شده است. نمونه مورد مطالعه برابر با 597 نفر بود که به منظور کاهش میزان خطا، نمونه تا 600 نفر افزایش داده شد. برای انتخاب این تعداد ...  بیشتر

فرهنگ
5. مطالعه‌ ارتباط بین جهانی شدن فرهنگی و مدیریت بدن مطالعه موردی: زنان شهر کرمانشاه

لیلا پرنیان؛ بیژن خواجه نوری

دوره 25، شماره 3 ، بهار 1393، ، صفحه 163-180

چکیده
      بیژن خواجه نوری، استادیار بخش جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز *   لیلا پرنیان، دانش آموخته کارشناسی ارشد مطالعات زنان دانشگاه شیراز     چکیده   امروزه جهانی شدن [1] با مختصات نوپای خود پدیده‌ای است که موجب پیدایش زلزله‏ای‌ در جغرافیای سیاسی شده است و تمامی ساختارهای کلان فرهنگی و اجتماعی را تحت‌الشعاع خود قرار ...  بیشتر

فرهنگ
6. گرایش به حجاب و سبک‌های متفاوت زندگی مطالعه موردی: زنان شهر شیراز

بیژن خواجه نوری؛ علی روحانی؛ سمیه هاشمی

دوره 23، شماره 3 ، پاییز 1391، ، صفحه 141-166

چکیده
             داشتن پوشش مناسب، بخصوص در مجامع عمومی، یکی از دغدغه‌های جوامع دینی بخصوص جامعه‌ اسلامی ایران است. عدم گرایش به حجاب مناسب و منطبق با هنجارهای اسلامی، از مسائل امروزین جامعه محسوب می‌شود. این تحقیق بر آن بوده است که با رویکردی جامعه‌شناختی گرایش به حجاب و عوامل تأثیرگذار بر آن را بررسی کند. با استفاده ...  بیشتر

فرهنگ
7. عوامل مؤثر بر دوستی دختر و پسر در بین جوانان شهر شیراز با تأکید بر فرآیند جهانی‌شدن

بیژن خواجه نوری؛ مریم السادات دل آور

دوره 23، شماره 2 ، بهار 1391، ، صفحه 41-64

چکیده
           از آنجا که دوستی دختر و پسر پیش از ازدواج می‌تواند نهاد خانواده را با مخاطره روبه رو سازد، لذا این روابط یکی از مسایل مهم جوامع مختلف، به ویژه جامعه اسلامی که دستورهای مؤکدی برای این نوع روابط وضع شده است. این تحقیق ضمن بررسی مطالعات انجام شده‌ تجربی و پیشینه‌ نظری روابط دوستی به بررسی رابطه‌ دوستی با جنس ...  بیشتر

رسانه
8. رابطه بین تصور از بدن و فرآیند جهانی شدن

بیژن خواجه نوری؛ علی اصغر مقدس

دوره 20، شماره 1 ، بهار 1388، ، صفحه 1-24

چکیده
  چکیدههدف این مطا لعه بررسی رابطه جهانی شدن و تصور بدن بوده است . مطالعه شامل ۲۲۰۰ زن در شهرهای تهران، شیراز و استهباناست. در ابتدا مطالعات انجام شده را بررسی کرده و سپس با استفاده از نظریه ای ترکیبی که عمدتاً مبتنی بر آراء گیدنز و سپسرابرتسون و همچنین پژوهش های پیشین بوده است، ۹ فرضیه به آزمون گذاشته شدند.برای جمع آوری اطلاعات روش پیمایشی ...  بیشتر