خانواده و جنسیت
1. عوامل مرتبط با اعتماد به عدم خیانت همسر مورد مطالعه: مردان و زنان متأهل شهر اصفهان

بهجت حاجیان؛ حلیمه عنایت

دوره 26، شماره 4 ، زمستان 1394، ، صفحه 69-86

چکیده
             هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل مرتبط با میزان اعتماد به عدم خیانت همسر در میان خانواده‌های شهر اصفهان است. چارچوب نظری پژوهش برگرفته از نظریه گیدنز است. متغیرهای مستقل مورد بررسی عبارتند از زیبایی همسر، مدت ازدواج، شیوه‌ آشنایی، تفاوت سنی زوج و میزان رضایت زناشویی. به این منظور نمونه‌ای با حجم 400 زن و مرد ...  بیشتر