مسائل اجتماعی ایران
1. تحلیل جامعه‌شناختی ترس از جرم: آزمون تجربی نظریه‌های اثربخشی جمعی و پنجره‌های شکسته

اکبر علیوردی نیا؛ حیدر جانعلیزاده؛ مهدی پنج تنی

دوره 27، شماره 1 ، بهار 1395، ، صفحه 43-66

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2016.20480

چکیده
  تحقیق حاضر درصدد تبیین ترس از جرم در مناطق حاشیه‌نشین با تکیه ‌بر نظریه‌های پنجره‌های شکسته و اثربخشی جمعی است. فرضیات پژوهش با روش پیمایش آزمون شده‌اند. جامعه آماری را کلیه افراد بالای 15 سال ساکن در شهرک حجت شهر مشهد تشکیل می‌دهند که از بین آنان 394 نفر به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای به‌ عنوان نمونه انتخاب ‌شده‌اند. اطلاعات ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
2. تحلیل شبکه‌ هم‌تألیفی در جامعه‌شناسی ایران

مصطفی علیزاده؛ حیدر جانعلیزاده چوب بستی

دوره 26، شماره 3 ، بهار 1394، ، صفحه 75-98

چکیده
              این پژوهش با هدف بررسی میزان توسعه‌یافتگی جامعه‌شناسی در ایران به تحلیل شبکه هم‌تألیفی در سه نشریه «مجله جامعه‌شناسی ایران»، «مطالعات جامعه‌شناختی» و « فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی» در طی سال‌های 1381 تا 1390 با استفاده از نرم‌افزار پاجک می‌پردازد. بن‌مایه‌ نظری این ...  بیشتر

فرهنگ
3. بررسی تأثیر سه نوع سرمایه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بر شادی جوانان

فاطمه اکبر زاده؛ حمید دهقانی؛ غلامرضا خوشفر؛ حیدر جانعلی زاده چوب بستی

دوره 24، شماره 2 ، تابستان 1392، ، صفحه 67-88

چکیده
  به علت اهمیت شادی و نقش آن در زندگی جوانان، هدف تحقیق حاضر بررسی میزان احساس شادی جوانان شهر بابلسر و تأثیر سه نوع سرمایه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بر آن است. نوع روش تحقیق پیمایشی است. تعیین میزان تأثیر هر یک از این سه نوع سرمایه بر میزان احساس شادی، از مهمترین فرضیه‏های این تحقیق هستند. برای انجام این پژوهش، از یک نمونة 380 نفری از ...  بیشتر