رسانه
1. بررسی رابطه بین میزان استفاده از شبکه اجتماعی فیس‌بوک و سلامت اجتماعی دانشجویان دانشگاه اصفهان 92-1391

نگین برات دستجردی؛ هدایت الله داورپناه؛ معصومه اسماعیلی

دوره 27، شماره 1 ، بهار 1395، ، صفحه 143-156

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2016.20486

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین استفاده از شبکه اجتماعی فیس‌بوک و سلامت اجتماعی دانشجویان دانشگاه اصفهان است. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه اصفهان مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 92-1391 است که از میان آن‌ها با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی تعداد 300 نفر به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار پژوهش ...  بیشتر

رسانه
2. بررسی نقش شبکه‌های سایبری بر هویت فرهنگی دانشجویان دانشگاه اصفهان سال تحصیلی 91-1390

نگین برات دستجردی

دوره 25، شماره 2 ، بهار 1393، ، صفحه 159-170

چکیده
              رشد سریع شبکه‏های سایبری دانشجویان را با اطلاعات و برنامه‏های متنوعی روبه رو ساخته و تغییرات گوناگونی در عرصه‏های مختلف زندگی آنان ایجاد کرده است که بدون تردید یکی از حوزه‏های تأثیر پذیر آن، هویت و فرهنگ است. لذا هدف اصلی از انجام پژوهش، بررسی نقش شبکه‏های سایبری بر هویت فرهنگی دانشجویان است. ...  بیشتر