مسائل اجتماعی ایران
1. بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر ورود بنگاه‌ها به بازرگانی خارجی

هادی امیری؛ زهره رضاپور

دوره 26، شماره 1 ، بهار 1394، ، صفحه 171-184

چکیده
    محیط نهادی و نقش عوامل نهادی در توسعه بازرگانی خارجی از موضوع‌های بین رشته‌ای است که مورد اقبال قرار گرفته است. مطالعات میدانی نشان می­دهد که سرمایه اجتماعی بر ورود و یا عدم ورود بنگاه­ها به بازرگانی خارجی تأثیر بسزایی دارد. در این راستا، در مطالعه حاضر، سرمایه اجتماعی به وسیله پرسشنامه کمّی‌سازی شده و پس از جمع­آوری اطلاعات ...  بیشتر