فرهنگ
1. بررسی سهم نسبی تأثیر فرایند تبدیل دانش بر مؤلفه های سرمایه‌ی فکری در دانشگاه های دولتی اصفهان با تأکید بر اجتماعی سازی دانش

پیمان یارمحمدزاده؛ سید علی سیادت؛ رضا هویدا؛ حسنعلی بختیار نصرآبادی؛ وحید قاسمی

دوره 22، شماره 4 ، زمستان 1390، ، صفحه 99-114

چکیده
  هدف از این پژوهش، تعیین سهم نسبی تأثیر فرایند تبدیل دانش بر  مؤلفه­های سرمایه‌ی فکری در  دانشگاه­های­ دولتی اصفهان، با تأکید بر اجتماعی ­سازی دانش بوده است. سؤال‌های پژوهش برمبنای تعیین سهم نسبی تأثیر فرایند تبدیل دانش(اجتماعی سازی، برونی سازی، ترکیب و درونی سازی) بر  مؤلفه­های سرمایه‌ی فکری (سرمایه‌ی انسانی، ساختاری ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
2. بررسی رابطۀ ساده و چندگانۀ یادگیری سازمانی و اعتماداجتماعی در سازمان با توسعۀ کارکنان دانشگاههای دولتی پزشکی و غیرپزشکی جنوب شرق کشور

ابوالقاسم فرهنگ؛ سید علی سیادت؛ رضا هویدا؛ حسین مولوی

دوره 22، شماره 1 ، بهار 1390، ، صفحه 159-182

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی رابطۀ یادگیری سازمانی و اعتماداجتماعی در سازمان با توسعۀ کارکنان دانشگاههای دولتی پزشکی و غیر پزشکی جنوب شرق کشور بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعۀ آماری شامل کلیۀ اعضای هیأت علمی رسمی و کارکنان رسمی و پیمانی دانشگاههای دولتی پزشکی و غیر پزشکی جنوب شرق کشور بودند که در سال در سال تحصیلی 89-88  ...  بیشتر

3. جامعه پذیری سازمانی و آرزوهای شغلی کارکنان در محیطهای کاری

سید علی سیادت؛ محسن گل پرور؛ محمدعلی نادی

دوره 21، شماره 1 ، بهار 1389، ، صفحه 159-176

چکیده
  این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین جامعه‌پذیری سازمانی (مشتمل بر آموزش، تفاهم، حمایت همکاران و چشم‌انداز آینده) با آرزوهای شغلی و حرفه‌ای (شامل شایستگی کارکردی ـ فنی، شایستگی عمومی مدیریتی، ثبات و تأثیر سازمانی، امنیت جغرافیایی، خلاقیت کارآفرینانه، خودمختاری / استقلال، سبک زندگی و چالش اصیل) در کارکنان شاغل در سازمانهای وابسته به ...  بیشتر