خانواده و جنسیت
1. گونه‌های مختلف ارزش‌های خانوادگی و همبسته‌های اقتصادی اجتماعی آن در شهر تهران

فاطمه مدیری

دوره 29، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 147-166

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.75182.0

چکیده
  به دنبال صنعتی‌شدن و تغییرات سریع و فزایندة متعاقب آن، در برخی جوامع، خانواده و ابعاد مختلف آن ازجمله ارزش‌های خانوادگی به چالش کشیده شده است. بر این اساس در این مقاله به این سؤالات اساسی پاسخ داده شده است که وضعیت گونه‌های مختلف ارزش‌های خانوادگی در شهر تهران چگونه است، روند تغییرات ارزشی در خانواده به چه شکل است و گروه‌های مختلف ...  بیشتر

فرهنگ
2. جنسیت و دینداری

فاطمه مدیری؛ تقی آزاد ارمکی

دوره 24، شماره 3 ، تابستان 1392، ، صفحه 1-14

چکیده
  در تبیین علل دینداری بیشتر زنان نسبت به مردان، کالت [1] با ترکیب تئوری ریسک گریزی و تئوری قدرت – کنترل، دینداری زنان را به اقتدار پدر سالارانه یا برابر طلبانه در خانواده ایشان مربوط می‏کند. از طرف دیگر علی‏رغم تحقیقات گوناگون که یافته دینداری بیشتر زنان نسبت به مردان را تأیید می‏کند،  لوونتال معتقد است که این یافته در همه ...  بیشتر