1. بررسی تأثیر هوش فرهنگی بر عملکرد شغلی کارکنان سازمان بهزیستی (مورد مطالعه: کارکنان بهزیستی شهر اصفهان)

فاطمه شاه چراغی؛ سعید صادقی؛ منصور حقیقتیان

دوره 25، شماره 4 ، پاییز 1393، ، صفحه 59-72

چکیده
        منصور حقیقتیان، دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان   سعید صادقی، دکترای روا‌ن‌شناسی سازمان بهزیستی استان اصفهان *   فاطمه شاه‌چراغی، دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه‏شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان     چکیده   هوش فرهنگی به توانایی عملکرد مؤثر در روابط میان فرهنگی، به خصوص در فضاهای شغلی اشاره می­کند. ...  بیشتر