مسائل اجتماعی ایران
1. اثر تولید و رشد بخشی بر فقر و رفاه اجتماعی در استان‏ های ایران (86-1379)

شکوفه فرهمند؛ سید کمیل طیبی؛ محسن کریمی

دوره 24، شماره 2 ، تابستان 1392، ، صفحه 127-142

چکیده
  فقر در طول تاریخ بشری یکی از پدیده‏های نامطلوب اقتصادی و اجتماعی جوامع مختلف به شمار رفته و هم اکنون نیز به عنوان یکی از معضلات بزرگ جامعه جهانی شناخته می‏شود. با استناد بر نظریه رشد به نفع فقیر، این سؤال مطرح است که آیا رشد اقتصادی با افزایش متغیرهای کمی اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه می‏تواند یکی از عوامل اصلی ...  بیشتر