فرهنگ
1. بررسی رابطه فرهنگ رشته‌ای با انواع فرهنگ‌های دانشگاهی در دانشگاه تبریز

محمد عباس‌زاده؛ رجب رضایی فرهادآباد؛ فاروق امین مظفری

دوره 26، شماره 4 ، زمستان 1394، ، صفحه 1-24

چکیده
  در دهه اخیر یکی از عوامل مؤثر بر موفقیت سازمآن‌های دانشگاهی، فرهنگ دانشگاهی بوده است که توجه اندیشمندان جامعه‌شناسی سازمان و مدیریت را به خود مشغول کرده است. در عصر دانش از متولیان امور دانشگاهی انتظار می‌رود با سرمایه‌گذاری در عرصه فرهنگ دانشگاهی ضمن شناسایی و خلق روش‌های تولید علم در جهت ترفیع مشکلات جامعه و صنعت، نقش فعالی ...  بیشتر