مسائل اجتماعی ایران
1. کشاکش رشته‌ها در میدان دانشگاهی (مقایسه‌ سرمایه‌ فرهنگی رشته‌های چهارگانه‌ دانشگاه دولتی اصفهان)

مهدی ژیانپور؛ آرش حسن‌پور؛ علی‌رضا نیلی

دوره 24، شماره 3 ، تابستان 1392، ، صفحه 213-232

چکیده
  میدان دانشگاهی در دهه‌ اخیر، دچار تغییرات ساختاری و سلسله ‌مراتبی شده است. یکی از این تغییرات، موجودیت، استقلال، کسب پرستیژ رشته‌ای و هویت‌یابی رشته‌هایی، مانند جامعه‌شناسی به واسطه تمرکز حول سرمایه‌های جدیدی، همچون سرمایه ‌فرهنگی است. در این مطالعه سعی شده است با تکیه بر نظریه‌ فرهنگی پی‌یر بوردیو و بحث او در کتاب انسان‌ ...  بیشتر