فرهنگ
1. توسعه اجتماعی ـ اقتصادی و تأثیر آن بر تلقی افراد از چیستی خرافات مطالعه موردی: شهرستان‌های استان اصفهان

کامران ربیعی

دوره 26، شماره 4 ، زمستان 1394، ، صفحه 129-148

چکیده
     هدف اصلی پژوهش حاضر، مطالعه تأثیر توسعه اجتماعی ـ اقتصادی بر تغییر تلقی افراد از چیستی خرافات است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه شهروندان 15 سال به بالای استان اصفهان تشکیل می‌دهند. حجم نمونه پژوهش حاضر 6192 نفر بوده است و نمونه‏ها به روش نمونه‏گیری سهمیه‏ای و بر اساس سه متغیر سن، جنس و منطقه مسکونی در 25 شهرستان و منطقه شهری ...  بیشتر