مسائل اجتماعی ایران
1. تحلیل تطبیقی- کیفی تضاد سیاسی خشونت‏ آمیز در سطح کلان

رسول عباسی؛ رضا همتی

دوره 24، شماره 2 ، تابستان 1392، ، صفحه 89-110

چکیده
  در این مقاله با اتخاذ رویکرد تطبیقی- کیفی مورد محور، به تضاد سیاسی خشونت‏آمیز در سطح کلان پرداخته شده است. به طور کلی، نوشته حاضر درصدد پاسخ به این سؤال است که چرا در برخی از کشورها تضاد کم است و اگر هست، چگونه تنظیم و مدیریت می‏شود؟ اما کشورهای دیگر با تضادهای مختلفی مواجه بوده، پیامدهای خشونت بار آن را تجربه می‏کنند؟ چارچوب نظری ...  بیشتر