مسائل اجتماعی ایران
1. بررسی رابطه هویت سازمانی با سکوت سازمانی کارکنان مورد مطالعه کارکنان دانشگاه اصفهان

طاهره آقاباباپور دهکردی؛ طاهره آقاباباپور دهکردی؛ علی نصر اصفهانی

دوره 24، شماره 4 ، زمستان 1392، ، صفحه 139-162

چکیده
            هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین هویت سازمانی و سکوت سازمانی کارکنان در دانشگاه اصفهان است. روش پژوهش، توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری کارکنان رسمی دانشگاه اصفهان بودند، که تعداد آنها در سال 1390 حدوداً 830 نفر بود که از این تعداد 98 نفر به روش نمونه‏گیری تصادفی‏ طبقه‏ای متناسب با جامعه آماری، ...  بیشتر