مسائل اجتماعی ایران
1. بررسی جامعه شناختی شخصیت قدرت طلب (مطالعه موردی: شهر اصفهان)

وحید قاسمی؛ بدری برندگی

دوره 22، شماره 3 ، پاییز 1390، ، صفحه 23-40

چکیده
  شخصیت قدرت طلب، شخصیتی اساساً ضعیف و وابسته و ناامن است که برای رسیدن به احساس امنیت و قدرت، به دنبال آن است که نظم و انتظامی در جهان به وجود آورد. شخصیت های قدرت طلب فراوانند و همه ما کم و بیش قدرت طلبیم و به طور آگاهانه یا ناآگاهانه، حیله های سلطه جویی را از آغاز تا پایان زندگی مان دنبال می کنیم تا حیات واقعی مان را مخفی نموده و در این ...  بیشتر