مسائل اجتماعی ایران
1. بازسازی معنایی بحران آب در شرق اصفهان براساس نظریۀ زمینه‌ای

عباس حاتمی؛ سوسن نوربخش

دوره 30، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 123-142

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2018.109357.1299

چکیده
  امروزه محیط زیست به یکی از اصلی‌ترین کانون‌های مطالعۀ پژوهشگران علوم اجتماعی تبدیل شده است. به‌دلیل همین اهمیت، مقالۀ پیش رو با روش زمینه‌ای استروس و کوربین، در پی درک معنایی بحران آب نزد کشاورزان سه شهر زیار، اژیه و ورزنه در شرق اصفهان است. براساس تسلسل تعریف‌شده در این روش، برای گردآوری داده‌ها و رسیدن به مرحلۀ اشباع و اطمینان، ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
2. بررسی رابطۀ میان استیفای حقوق شهروندی با نوع مشارکت سیاسی در شهر اصفهان

نجات محمدی فر؛ امیرمسعود شهرام نیا؛ حسین مسعودنیا؛ عباس حاتمی

دوره 28، شماره 2 ، تابستان 1396، ، صفحه 147-162

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21433

چکیده
  به‌دنبال رشد شهرنشینی، مفاهیم جدیدی مانند شهروندی و حقوق شهروندی وارد گفتمان سیاسی کشورها شده و حقوق و تکالیفی را متوجه جامعه و دولت کرده است. وجه تمایز انسان پیشامدرن به‌عنوان یک فرد «مکلف» از انسان پسامدرن به عنوان یک فرد «محق» است. در این میان، میزان استیفای حقوق شهروندی،  مشارکت سیاسی را به‌لحاظ کمّی و کیفی می‌تواند ...  بیشتر