فرهنگ
1. بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی م‍ؤثر بر مصرف انرژی خانوار پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌‏ها (مطالعه موردی: شهر اصفهان)

نعمت الله اکبری؛ هوشنگ طالبی؛ اعظم جلائی

دوره 27، شماره 4 ، زمستان 1395، ، صفحه 1-26

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21157

چکیده
  بخش خانگی در میان بخش‏های اقتصادی کشور، از بزرگ‏ترین مصرف‏کنندگان نهایی انرژی است و شدت انرژی آن، برخلاف سایر بخش‏ها، روندی صعودی دارد. قانون هدفمندسازی یارانه‏ها از اقدامات اساسی دولت نهم است که از جمله اهداف اجرای آن، کاهش مصرف انرژی این بخش بوده است. بخش خانگی متشکل از گروه‏هایی است که به لحاظ ویژگی‏های اقتصادی، اجتماعی ...  بیشتر