مسائل اجتماعی ایران
1. تیپولوژی مناطق 15 گانۀ شهری اصفهان با تأکید بر آسیب‌های اجتماعی محله‌های فوق بدخیم

حمید دهقانی

دوره 30، شماره 2 ، تابستان 1398، ، صفحه 117-136

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2018.112690.1472

چکیده
  کلان‌شهرهای ایران در آستانۀ بلعیده‌شدن ازسوی حاشیه‌های شهری‌اند و اگر اقدامات پیشگیرانه‌ای صورت نگیرد، به‌زودی متن شهرها ممکن است در معدۀ حاشیه‌های شهری هضم شوند. اصفهان در یک‌صد سال اخیر بالاترین میزان صنعتی‌شدن و سریع‌ترین رشد جمعیت را داشته است. به‌گونه‌ای که جمعیت اصفهان در صد سال اخیر از هشتاد هزار نفر به دو میلیون نفر ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
2. نگرش سیاسی – اجتماعی نوگرای دانشجویان و تأثیر خانواده و دانشگاه بر آن

علی هاشمیان فر؛ حمید دهقانی؛ مقصود فراستخواه

دوره 26، شماره 3 ، بهار 1394، ، صفحه 39-56

چکیده
           انسان به سمتی که می‌نگرد، حرکت می‌کند. این نگرش انسان است که به زندگی او جهت می‌دهد و در سرتاسر زندگی او را هدایت می‌کند. پژوهش حاضر قصد دارد به بررسی نگرش سیاسی – اجتماعی نوگرای دانشجویان و عوامل مؤثر برآن همچون خانواده و دانشگاه بپردازد. چارچوب نظری پژوهش، تلفیقی از نگره‌های دانشمندانی همچون دیویی، هگل، ...  بیشتر

فرهنگ
3. بررسی تأثیر سه نوع سرمایه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بر شادی جوانان

فاطمه اکبر زاده؛ حمید دهقانی؛ غلامرضا خوشفر؛ حیدر جانعلی زاده چوب بستی

دوره 24، شماره 2 ، تابستان 1392، ، صفحه 67-88

چکیده
  به علت اهمیت شادی و نقش آن در زندگی جوانان، هدف تحقیق حاضر بررسی میزان احساس شادی جوانان شهر بابلسر و تأثیر سه نوع سرمایه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بر آن است. نوع روش تحقیق پیمایشی است. تعیین میزان تأثیر هر یک از این سه نوع سرمایه بر میزان احساس شادی، از مهمترین فرضیه‏های این تحقیق هستند. برای انجام این پژوهش، از یک نمونة 380 نفری از ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
4. بررسی عوامل مؤثر بر شادی دانشجویان با تأکید بر مشارکت اجتماعی

محمد حسین پناهی؛ حمید دهقانی

دوره 23، شماره 3 ، پاییز 1391، ، صفحه 1-18

چکیده
           پژوهش حاضر، در پی آن بود که به بررسی عوامل مؤثر بر شادمانی دانشجویان با تأکید بر مشارکت اجتماعی بپردازد. با استفاده از نظریات موجود یک چارچوب نظری تلفیقی تدوین و بر اساس آن فرضیه‌هایی مطرح شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه­ دانشجویان دانشگاه‌های علامه طباطبایی و صنعتی امیرکبیر هستند که از آن، نمونه‌ای به حجم ...  بیشتر