خانواده و جنسیت
1. مطالعه ‏ای پدیدارشناسانه درباره تجربه زیسته مدیران زن در اصفهان

فرشته قیصریه نجف آبادی؛ سعیده الهی دوست؛ علی ربانی خوراسگانی

دوره 24، شماره 4 ، زمستان 1392، ، صفحه 19-41

چکیده
        علی ربانی خوراسگانی، دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان   سعیده الهی‏دوست، کارشناس ارشد مطالعات زنان- گرایش زن و خانواده دانشگاه اصفهان *   فرشته قیصریه نجف‌آبادی، کارشناس ارشد مطالعات زنان – گرایش زن و خانواده دانشگاه اصفهان     چکیده   اشتغال زنان پدیده‏ای است که در طی سال‏های اخیر توجه عده ...  بیشتر