1. بررسی تأثیر مؤلفه‌های سرمایۀ اجتماعی در عملکرد شرکت‌های تعاونی کشاورزی و صنعتی شهرستان بویر احمد

اصغر میرفردی؛ سیروس احمدی؛ جعفر رستمی

دوره 28، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 31-52

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21704

چکیده
  تعاونی­های کشاورزی و صنعتی در تحقق برنامه­های توسعۀ کشور، نقش مهمی ایفا می­کنند و باعث رشد و بالندگی قطب تولیدی بخش کشاورزی و صنعتی و شکوفاشدن استعدادهای بالقوۀ این بخش در کشور می­شوند. نقش در خور توجه سرمایۀ اجتماعی و حضور آن در زندگی کنش­گران اجتماعی، که عامل مؤثری در تولید، کاهندۀ هزینه و تسهیل­گر تعاملات اجتماعی است، ...  بیشتر