1. بررسی تأثیر مؤلفه‌های سرمایۀ اجتماعی در عملکرد شرکت‌های تعاونی کشاورزی و صنعتی شهرستان بویر احمد

اصغر میرفردی؛ سیروس احمدی؛ جعفر رستمی

دوره 28، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 31-52

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21704

چکیده
  تعاونی­های کشاورزی و صنعتی در تحقق برنامه­های توسعۀ کشور، نقش مهمی ایفا می­کنند و باعث رشد و بالندگی قطب تولیدی بخش کشاورزی و صنعتی و شکوفاشدن استعدادهای بالقوۀ این بخش در کشور می­شوند. نقش در خور توجه سرمایۀ اجتماعی و حضور آن در زندگی کنش­گران اجتماعی، که عامل مؤثری در تولید، کاهندۀ هزینه و تسهیل­گر تعاملات اجتماعی است، ...  بیشتر

فرهنگ
2. میزان دینداری و ارتباط آن با استفاده از شبکه‏های اجتماعی اینترنتی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه یاسوج)

اصغر میرفردی؛ مریم مختاری؛ عبدالله ولی نژاد

دوره 28، شماره 2 ، تابستان 1396، ، صفحه 1-16

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21435

چکیده
  پژوهش حاضر، با هدف مطالعه میزان دینداری و ارتباط آن با میزان و نوع استفاده از شبکه‏های اجتماعی اینترنتی بر اساس نظریۀ گلوله جادوئی و مدل دینداری گلاک و استارک انجام شده است. روش پژوهش، روش پیمایشی است. بر اساس فرمول لین، حجم نمونه 400 نفر محاسبه شد که با روش نمونه‏گیری تصادفی از نوع طبقه‏ای چندمرحله‏ای انتخاب شد. ابزار گردآوری ...  بیشتر

فرهنگ
3. بررسی رابطه گرایش دیگرخواهانه و اعتماد اجتماعی در روابط بین شخصی، مورد مطالعه ساکنان 18 سال به بالای شهر یاسوج

اصغر میرفردی؛ حکیم احمدی قارنائی

دوره 27، شماره 4 ، زمستان 1395، ، صفحه 27-46

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21159

چکیده
  اعتماد از عناصر بنیادین روابط اجتماعی و از پیش شرط‏های اساسی برای توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هر جامعه‏ای محسوب می‏شود. هدف اصلی این پژوهش، بررسی و شناخت رابطه گرایش دیگرخواهانه و اعتماد اجتماعی در روابط بین شخصی در بین ساکنان 18 سال به بالای شهر یاسوج است. در این پژوهش از نظریه‏های اعتماد اجتماعی کلمن، بازی‏ها ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
4. بررسی میزان گرایش به قانون‌گریزی و رابطه آن با میزان مشارکت اجتماعی و میزان کنترل اجتماعی در شهر یاسوج

اصغر میرفردی؛ فروغ فرجی

دوره 27، شماره 2 ، تابستان 1395، ، صفحه 93-110

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2016.20493

چکیده
  عوامل متعددی ممکن است در قانونمند بودن افراد و یا گریز آن‌ها از موازین قانونی در جامعه تأثیرگذار باشند. هدف این مقاله بررسی میزان گرایش به قانون‌گریزی و رابطه آن با میزان مشارکت اجتماعی و میزان کنترل اجتماعی است. پژوهش با روش پیمایش و در مورد ساکنان 45-18 ساله شهر یاسوج انجام شده است. با استفاده از جدول لین و روش نمونه‌گیری تصادفی از ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
5. تحلیل جامعه ‏شناختی رابطه نگرش به دوچرخه و میزان استفاده از آن در سفرهای کوتاه درون شهری

سیروس احمدی؛ علی حیدری؛ اصغر میرفردی؛ زهرا مردانی

دوره 24، شماره 1 ، تابستان 1392، ، صفحه 123-136

چکیده
  گسترش استفاده از اتومبیل، باعث شده است مسائل اجتماعی متعددی در شهرها، بویژه شهرهای بزرگ، به وجود آید. یک رویکرد اساسی در مقابله با این مسائل اجتماعی، گسترش استفاده از دوچرخه در حمل و نقل درون شهری است که در بسیاری از شهرهای بزرگ دنیا استقبال شده، اما در ایران هنوز توسعه نیافته است. عدم گسترش فرهنگ استفاده از دوچرخه متأثر از عوامل متعددی ...  بیشتر

فرهنگ
6. بررسی رابطه مسؤولیت­ پذیری و گرایش به صرفه­ جویی در مصرف آب

سیروس احمدی؛ اصغر میرفردی؛ قاسم زارعی

دوره 24، شماره 2 ، تابستان 1392، ، صفحه 185-200

چکیده
        علی رغم این که ایران کشور کم بارانی است، اما میزان مصرف آب در ایران فراتر از استانداردهای جهانی است. رویکرد اساسی در مقابله با بحران مصرف آب، صرفه‏جویی است، اما در ایران کمتر به این موضوع توجه شده است. بر این اساس، پژوهش حاضر کوشیده است گرایش به صرفه‏جویی در مصرف آب را بررسی و رابطه آن را با مسؤولیت‏پذیری، آزمون نماید. ...  بیشتر