فرهنگ
1. بررسی نظام واره مسائل معرفتی جامعه‏شناسی ایران با تأکید بر آراء پوپر و هابرماس

پیمان پاک منش؛ جواد افشار کهن

دوره 24، شماره 4 ، زمستان 1392، ، صفحه 163-188

چکیده
          این مقاله بااستفاده از جهارچوب نظری آراء پوپر و هابرماس به تحلیل مسائل معرفتی جامعه‏ شناسی ایران می‏پردازد و می‏کوشد قابلیت‏های آراء آنها را در کمک به حل مسائل معرفتی جامعه‏ شناسی ایران بررسی نماید. این مقاله با تفکیک دو دسته مسائل علم به درون علمی و برون علمی و تفکیک مسائل درون علمی به دو دسته مسائل معرفتی ...  بیشتر