خانواده و جنسیت
1. بررسی عوامل مؤثر بر فاصله بین ازدواج و فرزندآوری (مطالعه موردی: زنان متأهل 49-20 ساله شهر اصفهان)

حمید کشاورز؛ منصور حقیقتیان؛ خدیجه توسلی دینانی

دوره 24، شماره 2 ، تابستان 1392، ، صفحه 111-125

چکیده
  این تحقیق با هدف تعیین عوامل مؤثر بر فاصله بین ازدواج و فرزندآوری زنان متأهل 49-20 ساله شهر اصفهان صورت گرفته است. چارچوب نظری تحقیق بنا به تناسب موضوع، نظریه‏های جامعه‏شناسی و مکاتب مربوط به این حوزه قرار گرفت. روش تحقیق در این پژوهش، پیمایش بوده است و جامعه آماری 413739 نفر از زنان 20 تا 49 ساله شهر اصفهان بوده‏اند. حجم نمونه 384 نفر بوده‏اند ...  بیشتر