مسائل اجتماعی ایران
1. بررسی پذیرش تمایز موقعیت جنسی بر نابرابری قدرت در خانواده (نمونه شهر خرم‌آباد)

حسن رضا یوسفوند؛ اکرم حمیدیان

دوره 26، شماره 1 ، بهار 1394، ، صفحه 155-170

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه بین پذیرش تمایز موقعیت جنسی و نابرابری قدرت در بین خانواده‌هاست. چارچوب نظریه پژوهش، نظریات تفاوت جنسی، نابرابری جنسی و ستمگری جنسی است. روش تحقیق پیمایش، جامعه آماری زنان شهر خرم‌آباد، حجم نمونه صد نفر از زنان و مردان خرم‌آبادی شیوه نمونه‌گیری تصادفی نظام­مند و روش گردآوری اطلاعات پرسشنامه ...  بیشتر