خانواده و جنسیت
1. مطالعه خانواده های شهر شیراز در زمینه عوامل و پیامدهای مدارا

جهانگیر جهانگیری؛ حسین افراسیابی

دوره 22، شماره 3 ، پاییز 1390، ، صفحه 153-175

چکیده
  این مقاله به بررسی مدارا، بعنوان به رسمیت شناختن دیگری متفاوت، عوامل و پیامدهای آن در میان خانواده های شهر شیراز می پردازد. به این منظور ابتدا تحقیقات و نظریه های مختلف پیرامون مدارا و عوامل آن مرور شده و سپس 7 فرضیه در زمینه عوامل و 3 فرضیه با محوریت پیامدهای مدارا مورد بررسی قرارگرفت. در مرحله میدانی، تعداد 701 خانواده به روش تصادفی ...  بیشتر